فرم الف

فرم الف: فرمی که دانشجو جهت انتخاب موضوع رساله باید تکمیل و سپس تحویل تحصیلات تکمیلی دهد تا در شورای علمی گروه مطرح و پس از تصویب و همچنین مشخص شدن استاد راهنما،‌ دانشجو می‌بایست جهت تکمیل فرم ب (طرح تفصیلی رساله اقدام کند)

دانلود فرم الف